สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การพูด อธิบาย เกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์ และ ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. สนทนาบอกเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน

2. ฟังผู้อื่นพูดจนจบและพูดโต้ตอบสอดคล้องเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการสนทนาบอกเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนได้

2. สังเกตพฤติกรรมการฟังฟังผู้อื่นพูดจนจบและพูดโต้ตอบสอดคล้องเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2566/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 15 ชุมชนของเรา
ชั่วโมง ชุมชนของเรา (3) 1 ก.ย. 66
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์