สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การพูด อธิบาย เกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์ และ ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ฟังและพูด โต้ตอบเกี่ยวกับการเก็บของเล่นเข้าที่ได้

2. พูดแสดงความคิด ความรู้สึก และความต้องการได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการฟังและพูด โต้ตอบเกี่ยวกับการเก็บของเล่นเข้าที่

2. สังเกตการพูดแสดงความคิด ความรู้สึก และความต้องการ

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2566/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 ของเล่น ของใช้
ชั่วโมง ของเล่น ของใช้ (4) 28 ส.ค. 66
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์