สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การพูด อธิบาย เกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์ และ ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. แสดงบทบาทสมมุติประกอบอุปกรณ์ของเล่น ของใช้ในห้องเรียนได้

2. บอกลักษณะของเล่น ของใช้และบอกวิธีเล่น วิธีใช้ได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการแสดงบทบาทสมมุติประกอบอุปกรณ์ของเล่น ของใช้ในห้องเรียน

2. สังเกตการบอกลักษณะของเล่น ของใช้และบอกวิธีเล่น วิธีใช้

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2566/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 ของเล่น ของใช้
ชั่วโมง ของเล่น ของใช้ (2) 24 ส.ค. 66
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์