สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การพูด อธิบาย เกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์ และ ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. สนทนาบอกเกี่ยวกับของหวาน ขนมไทย

2. ฟังผู้อื่นพูดจนจบและพูดโต้ตอบสอดคล้องเกี่ยวกับของหวาน ขนมไทย

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการสนทนาบอกเกี่ยวกับของหวาน ขนมไทยได้

2. สังเกตพฤติกรรมการฟังฟังผู้อื่นพูดจนจบและพูดโต้ตอบสอดคล้องเกี่ยวกับของหวาน ขนมไทย

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2566/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 รักเมืองไทย
ชั่วโมง รักเมืองไทย (3) 18 ส.ค. 66
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์