สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การพูด อธิบาย เกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์ และ ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. สนทนาบอกเกี่ยวกับสัญลักษณ์วันแม่แห่งชาติ

2. ฟังผู้อื่นพูดจนจบและพูดโต้ตอบสอดคล้องเกี่ยวกับสัญลักษณ์วันแม่แห่งชาติ

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการสนทนาบอกเกี่ยวกับสัญลักษณ์วันแม่แห่งชาติได้

2. สังเกตพฤติกรรมการฟังฟังผู้อื่นพูดจนจบและพูดโต้ตอบสอดคล้องเกี่ยวกับสัญลักษณ์วันแม่แห่งชาติ

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2566/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 วันแม่
ชั่วโมง วันแม่ (4) 11 ส.ค. 66
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์