สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การพูด อธิบาย เกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์ และ ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. การปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้ด้วยตนเอง

2. กล้าพูดกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมบางสถานการณ์ได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการการปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้ด้วยตนเอง

2. สังเกตการกล้าพูดกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมบางสถานการณ์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2566/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
ชั่วโมง วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 (1) 26 ก.ค. 66
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์