สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การพูด อธิบาย เกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์ และ ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกลักษณะของสัตว์มีพิษจากการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัสได้

2. เล่าประสบการณ์ของตนเองเกี่ยวกับสัตว์มีพิษได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการบอกลักษณะของสัตว์มีพิษจากการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัส

2. สังเกตการเล่าประสบการณ์ของตนเองเกี่ยวกับสัตว์มีพิษ

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2566/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 ปลอดภัยไว้ก่อน
ชั่วโมง ปลอดภัยไว้ก่อน (4) 24 ก.ค. 66
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์