สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การพูด อธิบาย เกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์ และ ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

บอกเกี่ยวกับสถานที่เสี่ยงอันตรายและวิธีระมัดระวังตนเองได้

การวัดผลและประเมินผล

สังเกตพฤติกรรมการบอกเกี่ยวกับสถานที่เสี่ยงอันตรายและวิธีระมัดระวังตนเอง

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2566/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 ปลอดภัยไว้ก่อน
ชั่วโมง ปลอดภัยไว้ก่อน (3) 21 ก.ค. 66
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์