สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การพูด อธิบาย เกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์ และ ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. สนทนาบอกเกี่ยวกับความปลอดภัยจากการเล่นของเล่นและการเล่นในสนามเด็กเล่นได้

2. ฟังผู้อื่นพูดจนจบและพูดโต้ตอบสอดคล้องเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นในกิจวัตรประจำวัน

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการสนทนาบอกเกี่ยวกับความปลอดภัยจากการเล่นของเล่นและการเล่นในสนามเด็กเล่นได้

2. สังเกตพฤติกรรมการฟังฟังผู้อื่นพูดจนจบและพูดโต้ตอบสอดคล้องเกี่ยวกับความปลอดภัยจากการเล่นของเล่นและการเล่นในสนามเด็กเล่น

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2566/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 ปลอดภัยไว้ก่อน
ชั่วโมง ปลอดภัยไว้ก่อน (2) 20 ก.ค. 66
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์