สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การพูด อธิบาย เกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์ และ ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกวิธีรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นในกิจวัตรประจำวัน

2. ฟังผู้อื่นพูดจนจบและพูดโต้ตอบสอดคล้องเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นในกิจวัตร

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการบอกวิธีรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นในกิจวัตรประจำวัน

2. สังเกตพฤติกรรมการฟังฟังผู้อื่นพูดจนจบและพูดโต้ตอบสอดคล้องเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นในกิจวัตรประจำวัน

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2566/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 ปลอดภัยไว้ก่อน
ชั่วโมง ปลอดภัยไว้ก่อน (1) 19 ก.ค. 66
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์