สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การพูด อธิบาย เกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์ และ ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกหลักในการรับประทานผลไม้และการล้างผลไม้จากการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัสได้

2. ตวง วัดสิ่งต่าง ๆ โดยใช้เครื่องมือและหน่วยที่ไม่ใช่มาตรฐาน

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการบอกบอกหลักในการรับประทานผลไม้และการล้างผลไม้จากการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัส

2. สังเกตพฤติกรรมการตวง วัดสิ่งต่าง ๆ โดยใช้เครื่องมือและหน่วยที่ไม่ใช่มาตรฐาน

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2566/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 ผลไม้
ชั่วโมง ผลไม้ (4) 17 ก.ค. 66
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์