สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การพูด อธิบาย เกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์ และ ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกชื่อ และรูปร่างลักษณะ และส่วนประกอบของผลไม้จากการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัสได้

2. จำแนกรูปทรงกลม และทรงรีตามรูปร่างลักษณะของผลไม้ได้

3. ฟังผู้อื่นพูดจนจบและพูดโต้ตอบสอดคล้องเกี่ยวกับเรื่องรูปร่างลักษณะ และส่วนประกอบของผลไม้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการบอกชื่อ และรูปร่างลักษณะ และส่วนประกอบของผลไม้จากการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัส

2. สังเกตพฤติกรรมการจำแนกรูปทรงกลม และทรงรีตามรูปร่างลักษณะของผลไม้

3. สังเกตพฤติกรรมการฟังผู้อื่นพูดจนจบและพูดโต้ตอบสอดคล้องเกี่ยวกับเรื่องรูปร่างลักษณะ และส่วนประกอบของผลไม้

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2566/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 ผลไม้
ชั่วโมง ผลไม้ (1) 12 ก.ค. 66
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์