สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การพูด อธิบาย เกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์ และ ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกอาหารที่ทำมาจากข้าวได้

2. ประกอบอาหารที่ทำจากข้าวได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการบอกอาหารที่ทำมาจากข้าว

2. สังเกตพฤติกรรมการประกอบอาหารที่ทำจากข้าว

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2566/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ข้าว
ชั่วโมง ข้าว (5) 11 ก.ค. 66
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์