สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การพูด อธิบาย เกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์ และ ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ฟังและสนทนาโต้ตอบประเพณีที่เกี่ยวกับข้าวได้

2. สังเกตและบอกลักษณะประเพณีที่เกี่ยวกับข้าวโดยใช้ประสาทสัมผัสต่าง ๆ ได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการฟังและสนทนาโต้ตอบประเพณีที่เกี่ยวกับข้าว

2. สังเกตพฤติกรรมการสังเกตและบอกลักษณะประเพณีที่เกี่ยวกับข้าวโดยใช้ประสาทสัมผัสต่าง ๆ

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2566/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ข้าว
ชั่วโมง ข้าว (3) 7 ก.ค. 66
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์