สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การพูด อธิบาย เกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์ และ ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกลักษณะต้นข้าวได้

2. สามารถบอกขั้นตอนการปลูกข้าวในกระถางได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการบอกลักษณะต้นข้าว

2. สังเกตพฤติกรรมการบอกขั้นตอนการปลูกข้าวในกระถาง

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2566/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ข้าว
ชั่วโมง ข้าว (2) 6 ก.ค. 66
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์