สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การพูด อธิบาย เกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์ และ ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องพระมหากรุณาธิคุณของ สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยได้

2. คาดคะเนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการทดลองได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องพระมหากรุณาธิคุณของ สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย

2. สังเกตพฤติกรรมการคาดคะเนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการทดลอง

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2566/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ฤดูฝน
ชั่วโมง ฤดูฝน (5) 4 ก.ค. 66
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์