สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การพูด อธิบาย เกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์ และ ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกการปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยเมื่อฝนตกได้

2. เลือกอุปกรณ์ ของใช้ การแตงกายในฤดูฝนได้

3. ตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการการบอกวิธีการปฏิบัติตนอยางเหมาะสมเมื่อฝนตก

2. สังเกตพฤติกรรมการบอกการบอกชื่ออุปกรณ์ที่ใช้กันฝน

3. สังเกตพฤติกรรมการตอบคำถามและแสดงความคิดเห็น

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2566/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ฤดูฝน
ชั่วโมง ฤดูฝน (2) 29 มิ.ย. 66
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์