สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การพูด อธิบาย เกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์ และ ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. สังเกตการฟังและพูดโต้ตอบเกี่ยวกับเรื่องอาชีพของคนในครอบครัวได้

2. สังเกตการนับและแสดงจำนวนได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการฟังและพูดโต้ตอบเกี่ยวกับเรื่องอาชีพของคนในครอบครัว

2. สังเกตพฤติกรรมการนับและแสดงจำนวน

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2566/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ครอบครัวมีสุข
ชั่วโมง ครอบครัวมีสุข (5) 20 มิ.ย. 66
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์