สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การพูด อธิบาย เกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์ และ ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. สังเกตการการใช้ห้องน้ำ ห้องส้วมด้วยตนเองได้

2. สังเกตการปฏิบัติตามข้อตกลงได้

การวัดผลและประเมินผล

สังเกตพฤติกรรมการบอกวิธีการ การใช้ห้องน้ำ ห้องส้วม

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2566/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หนูทำได้
ชั่วโมง หนูทำได้ (4) 12 มิ.ย. 66
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์