สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เด็กสามารถเล่นเกมเรียงลำดับขั้นตอนการล้างมือ (4 ลำดับ)

2. เด็กสามารถเก็บเกมเข้าที่ด้วยตนเอง

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการเกมเรียงลำดับขั้นตอนการล้างมือ (4 ลำดับ)

2. สังเกตความรับผิดชอบในการเก็บของเข้าที่ด้วยตนเอง

         

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2566/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หนูทำได้
ชั่วโมง หนูทำได้ (1) 7 มิ.ย. 66
เรื่อง กิจกรรมเกมการศึกษา