สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. การล้างมือก่อนรับประทานอาหารและหลังจากเข้าห้องน้ำได้

2. การพูด อธิบาย เกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์ และ ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. สังเกตการล้างมือก่อนรับประทานอาหารและหลังจากเข้าห้องน้ำได้

2. สังเกตการปฏิบัติตามข้อตกลงได้

การวัดผลและประเมินผล

สังเกตพฤติกรรมการล้างมือก่อนรับประทานอาหารและหลังจากเข้าห้องน้ำด้วยตนเอง

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2566/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หนูทำได้
ชั่วโมง หนูทำได้ (1) 7 มิ.ย. 66
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์