สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การพูด อธิบาย เกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์ และ ความสัมพันธ์ของสิ่ง ต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เด็กสามารถบอกวิธีการดูแล สุขภาพอนามัย การรักษาความสะอาดร่างกายได้

2. เด็กสามารถบอกวิธีการแปรงฟันที่ถูกวิธีได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการบอกวิธีการดูแล สุขภาพอนามัย การรักษาความสะอาดร่างกาย

2. สังเกตพฤติกรรมการบอกวิธีการแปรงฟันที่ถูกวิธี

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2566/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ตัวเรา
ชั่วโมง ตัวเรา (3) 1 มิ.ย. 66
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์