สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การพูด อธิบาย เกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์ และ ความสัมพันธ์ของสิ่ง ต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

เด็กสามารถบอกหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ โดยใช้ประสาทสัมผัสได้

การวัดผลและประเมินผล

สังเกตพฤติกรรมการบอกหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ โดยใช้ประสาทสัมผัส

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2566/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ตัวเรา
ชั่วโมง ตัวเรา (2) 31 พ.ค. 66
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์