สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การพูด อธิบาย เกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์ และ ความสัมพันธ์ของสิ่ง ต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เด็กสามารถบอกชื่ออวัยวะ ภายนอกร่างกายได้

2. เด็กสามารถเปรียบเทียบ ความแตกต่างหรือ ความเหมือนของ เพศชาย เพศหญิงได

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการบอกชื่ออวัยวะ ภายนอกร่างกาย

2. สังเกตพฤติกรรมการเปรียบเทียบ ความแตกต่างหรือ ความเหมือนของ เพศชาย เพศหญิง

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2566/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ตัวเรา
ชั่วโมง ตัวเรา (1) 30 พ.ค. 66
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์