สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เด็กสามารถพูดบอกตำแหน่งที่ตั้ง อาคารต่าง ๆ ในโรงเรียน ได้

2. เด็กสามารถฟังและสนทนาโต้ตอบได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการพูดบอกตำแหน่งที่ตั้ง อาคารต่าง ๆ ในโรงเรียน

2. สังเกตพฤติกรรมการฟังและสนทนาโต้ตอบ

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2566/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 โรงเรียนของเรา
ชั่วโมง โรงเรียนของเรา (2) 24 พ.ค. 66
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์