สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เด็กสามารถพูดบอกชื่อโรงเรียนและสถานที่ได้

2. เด็กสามารถฟังและสนทนาโต้ตอบได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการพูดบอกชื่อโรงเรียนและสถานที่

2. สังเกตพฤติกรรมการฟังและสนทนาโต้ตอบ

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2566/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 โรงเรียนของเรา
ชั่วโมง โรงเรียนของเรา (1) 23 พ.ค. 66
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์