สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เด็กสามารถปฏิบัติตนในการรับประทานอาหารได้

2. เด็กสามารถปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติตนในการรับประทานอาหาร

2. สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามมารยาทไทย


ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2566/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ปฐมนิเทศ
ชั่วโมง ปฐมนิเทศ (5) 22 พ.ค. 66
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์