สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

เด็กสามารถบอกชื่อสถานที่ต่าง ๆ ที่พบเห็น ในบริเวณโรงเรียนได้

การวัดผลและประเมินผล

สังเกตพฤติกรรมการบอกชื่อสถานที่ต่าง ๆ ที่พบเห็น ในบริเวณโรงเรียน

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2566/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ปฐมนิเทศ
ชั่วโมง ปฐมนิเทศ (4) 19 พ.ค. 66
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์ (มีสื่อวีดิทัศน์)