สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและ กิจกรรมในโรงเรียน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

เด็กสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและ กิจกรรมในโรงเรียนได้

การวัดผลและประเมินผล

สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและ กิจกรรมในโรงเรียน

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2566/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ปฐมนิเทศ
ชั่วโมง ปฐมนิเทศ (3) 18 พ.ค. 66
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์