สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. บอกสัญลักษณ์ประจำตัว/ของใช้ส่วนตัว และการเก็บเครื่องใช้ตนเอง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

เด็กสามารถบอกสัญลักษณ์ประจำตัว/ของใช้ส่วนตัว และการเก็บเครื่องใช้ตนเองได้

การวัดผลและประเมินผล

สังเกตพฤติกรรมการบอกสัญลักษณ์ประจำตัว/ของใช้ส่วนตัว และการเก็บเครื่องใช้ตนเอง

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2566/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ปฐมนิเทศ
ชั่วโมง ปฐมนิเทศ (2) 16 พ.ค. 66
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์