สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การเขียนจดหมาย เป็นวิธีการที่นิยมใช้เพื่อสื่อสารแทนการพูด เมื่อผู้รับและผู้ส่งอยู่ห่างไกลกัน หรือมีความจำเป็นบางประการที่ทำให้ไม่สามารถพูดจากันได้ นอกจากนี้จดหมายยังใช้เป็นสื่อสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ไม่รู้จักกันและจดหมายอาจใช้เป็นเอกสารสำคัญสำหรับอ้างเป็นหลักฐานได้อีกด้วย การศึกษาเรื่องการเขียนจดหมายจะช่วยให้ผู้เรียนใช้จดหมายในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

7.1 ตัวชี้วัด

ท 4.1 ม.1/6  จำแนกและใช้สำนวนที่เป็นคำพังเพยและสุภาษิต

7.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

ระบุหลักการเขียนจดหมายขอความช่วยเหลือได้

ด้านทักษะกระบวนการ

เขียนจ่าหน้าซองจดหมายกิจธุระได้ถูกต้องตามหลักการ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย

2. รักความเป็นไทย

การวัดผลและประเมินผล

8.2 เครื่องมือ

1. ใบงาน

2. แบบประเมินพฤติกรรมการตอบคำถาม

3. แบบประเมินมารยาทในการฟัง การดู

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง เกลาความคิดด้วยคำคม
ชั่วโมง เกลาความคิดด้วยคำคม
เรื่อง ปราดเปรื่องเรื่องสาส์น (2) 9 ต.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)