สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 มารยาทในการติดต่อสื่อสารบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (อินเทอร์เน็ต) ควรใช้ภาษาที่สุภาพในการติดต่อสื่อสาร และใช้คำให้ถูกความหมาย เขียนถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ ผู้ส่งสารควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และข่าวสารต่าง ๆ ก่อนนำไปเผยแพร่บนเครือข่าย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริง ผู้รับสารควรใช้ภาษาที่สุภาพ มีการพิจารณาข่าวสารที่เผยแพร่ให้ชัดเจนว่าเป็นโฆษณา ข่าวลือ ความจริง หรือความคิดเห็น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

7.1 ตัวชี้วัด

ท 4.1 ม.1/6  จำแนกและใช้สำนวนที่เป็นคำพังเพยและสุภาษิต

7.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

แสดงความคิดเห็นและเขียนประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อโน้มน้าวใจที่อ่านได้              

ด้านทักษะกระบวนการ

สื่อสารและแสดงความคิดเห็นบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (อินเทอร์เน็ต) ด้วยถ้อยคำที่ถูกต้อง ชัดเจน เหมาะสม

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. ใฝ่เรียนรู้

2. มุ่งมั่นในการทำงาน

3. มีวินัย

การวัดผลและประเมินผล

8.2 เครื่องมือ

1. ใบงาน

2. แบบประเมินพฤติกรรมการตอบคำถาม

3. แบบประเมินมารยาทในการฟัง การดู

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง เกลาความคิดด้วยคำคม
ชั่วโมง เกลาความคิดด้วยคำคม
เรื่อง ใช้วาจามีมารยาท 3 ต.ค. 66 (มีใบงาน)