สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การเขียนสื่อสารบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (อินเทอร์เน็ต) เป็นกระบวนการหนึ่งเพื่อสื่อสารที่ถ่ายทอดสารจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสารซึ่งมีความจำเป็นมากในยุคปัจจุบัน ทั้งนี้การสื่อสารบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (อินเทอร์เน็ต) มีลักษณะเฉพาะ จึงควรฝึกฝนให้เกิดความเข้าใจและชำนาญ เพราะการสื่อสารจึงเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้มนุษย์ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในสังคมได้อย่างราบรื่นและสัมฤทธิ์ผล นักเรียนจะได้ฝึกการเขียนสื่อสารและแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่ถูกต้อง ชัดเจน เหมาะสม รวมถึงมีมารยาทในการเขียน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

7.1 ตัวชี้วัด

ท 4.1 ม.1/6  จำแนกและใช้สำนวนที่เป็นคำพังเพยและสุภาษิต

7.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

บอกความหมายและวิธีการสื่อสารบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (อินเทอร์เน็ต)

ด้านทักษะกระบวนการ

สื่อสารและแสดงความคิดเห็นบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (อินเทอร์เน็ต) ด้วยถ้อยคำที่ถูกต้อง

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. ใฝ่เรียนรู้

2. มุ่งมั่นในการทำงาน

3. มีวินัย

การวัดผลและประเมินผล

8.2 เครื่องมือ

1. ใบงาน

2. แบบประเมินพฤติกรรมการตอบคำถาม

3. แบบประเมินมารยาทในการฟัง การดู

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง เกลาความคิดด้วยคำคม
ชั่วโมง เกลาความคิดด้วยคำคม
เรื่อง ส่งผ่านโลกออนไลน์ (2) 2 ต.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)