สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 สำนวน จะเป็นการกล่าวที่ไม่ตรงไปตรงมา รวมสุภาษิต และคำพังเพยไว้ในสำนวนด้วย โดยใช้กล่าวในชีวิตประจำวันให้เหมาะกับสถานการณ์และบริบทต่าง ๆ เพื่อให้การสื่อสารมีประสิทธิผล และผู้ฟังหรือผู้อ่านก็จะสามารถตีความและเข้าใจสำนวนนั้นได้อย่างถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

7.1 ตัวชี้วัด

ท 4.1 ม.1/6  จำแนกและใช้สำนวนที่เป็นคำพังเพยและสุภาษิต

7.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

บอกความหมายของสำนวนได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

1.วิเคราะห์ข้อคิดจากสำนวนได้

2.บอกการนำสำนวนไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้

สมรรถนะหลักที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนด้านทักษะและกระบวนการ

1.อ่านออกเสียงสำนวนไทยได้ถูกต้อง

ด้านคุณลักษณะ

1.ใฝ่เรียนรู้

2.มุ่งมั่นในการทำงาน

3.มีวินัย

4.รักความเป็นไทย

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

1. การตรวจใบงาน

2. สังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม

8.2 เครื่องมือ

1. ใบงาน

2. แบบประเมินพฤติกรรมการตอบคำถาม

3. แบบประเมินมารยาทในการฟัง การดู และการพูดคำชี้แจง

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง เกลาความคิดด้วยคำคม
ชั่วโมง เกลาความคิดด้วยคำคม
เรื่อง ปริศนาชวนพินิจ 29 ส.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)