สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  สำนวน จะเป็นการกล่าวที่ไม่ตรงไปตรงมา รวมสุภาษิต และคำพังเพยไว้ในสำนวนด้วย โดยใช้กล่าวในชีวิตประจำวันให้เหมาะกับสถานการณ์และบริบทต่าง ๆ เพื่อให้การสื่อสารมีประสิทธิผล และผู้ฟังหรือผู้อ่านก็จะสามารถตีความและเข้าใจสำนวนนั้นได้อย่างถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

7.1 ตัวชี้วัด

ท 5.1 ม.1/1     สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน

ท 5.1 ม.1/2     วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านพร้อมทั้งยกเหตุผลประกอบ

ท 5.1 ม.1/3    อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน

ท 5.1 ม.1/4    สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

ท 5.1 ม.1/5    ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ

7.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

วิเคราะห์คุณค่าด้านเนื้อหาจากสรุปความรู้เกี่ยวกับคุณค่าทางภาษาของสำนวนไทย

สมรรถนะหลักที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนด้านทักษะและกระบวนการ

อ่านออกเสียงสำนวนไทยได้ถูกต้อง

ด้านคุณลักษณะ

1. ใฝ่เรียนรู้

2. มุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

1. การตรวจใบงาน

2. สังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม

8.2 เครื่องมือ

1. ใบงาน

2. แบบประเมินพฤติกรรมการตอบคำถาม

3. แบบประเมินมารยาทในการฟัง การดู และการพูดคำชี้แจง

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง เกลาความคิดด้วยคำคม
ชั่วโมง เกลาความคิดด้วยคำคม
เรื่อง สื่อสารได้ใช้ภาษา 28 ส.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)