สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 กาพย์เรื่องพระไชยสุริยาเป็นหนังสือสำหรับเด็ก หัดอ่านและหัดเขียนคำที่สะกดตามมาตราต่างๆ เมื่ออ่านเป็นนิทานก็ยังได้รับความเพลิดเพลินจากเรื่องเล่าและมีคติธรรมคำสอนอีกด้วย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

7.1 ตัวชี้วัด

ท 1.1 ม.1/2 จับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน

ท 5.1 ม.1/1 สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน

7.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

1. วิเคราะห์คุณค่าด้านเนื้อหาจากกาพย์เรื่องพระไชยสุริยา

2. อ่านออกเสียงจับใจความเรื่องพระไชยสุริยา

3. เห็นคุณค่าในการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาไทย

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

1. การตรวจใบงาน

2. สังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม

8.2 เครื่องมือ

1. ใบงาน

2. แบบประเมินพฤติกรรมการตอบคำถาม

3. แบบประเมินการพูดนำเสนอ

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง บทฝึกอ่านกับเรื่องเล่า
ชั่วโมง บทฝึกอ่านกับเรื่องเล่า
เรื่อง วากยะฝึกฝน (4) 15 ส.ค. 66 (มีใบความรู้ และใบกิจกรรม)