สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 กาพย์เรื่องพระไชยสุริยาเป็นหนังสือสำหรับเด็กหัดอ่านและหัดเขียนคำที่สะกดตามมาตราต่าง ๆ เมื่ออ่านเป็นนิทานก็ยังได้รับความเพลิดเพลินจากเรื่องเล่า และมีคติธรรมคำสอนอีกด้วย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

7.1 ตัวชี้วัด

ท 1.1 ม.1/2 จับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน

ท 5.1 ม.1/1 สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน

7.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

1. สรุปใจความสำคัญจากเรื่องกาพย์เรื่องพระไชยสุริยาได้

2. พูดนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนอย่างเหมาะสมได้

3. ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

1. การตรวจใบงานที่ 13 เรื่องอ่านได้ เข้าใจความ

2. สังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม

8.2 เครื่องมือ

1. ใบงานที่ 13 เรื่อง อ่านได้ เข้าใจความ

2. แบบประเมินพฤติกรรมการตอบคำถาม

3. แบบประเมินการพูดนำเสนอ

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง บทฝึกอ่านกับเรื่องเล่า
ชั่วโมง บทฝึกอ่านกับเรื่องเล่า
เรื่อง วากยะฝึกฝน (3) 10 ส.ค. 66 (มีใบงาน และแผนภาพความคิด)