สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 กาพย์เรื่องพระไชยสุริยาเป็นหนังสือสำหรับเด็กหัดอ่านเขียน และมีคติธรรมคำสอน ประกอบด้วยเรื่องการสะกดคำและการใช้ถ้อยคำ การเรียนรู้ความหมายของคำศัพท์จากเรื่อง จะทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในการอ่านได้ดียิ่งขึ้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

7.1 ตัวชี้วัด

ท 1.1 ม.1/2 จับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน

ท 5.1 ม.1/1 สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน

ท 5.1 ม.1/2 วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านพร้อมยกเหตุผลประกอบ

ท 5.1 ม.1/3 อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน

7.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

1. สรุปใจความสำคัญจากเรื่องกาพย์เรื่องพระไชยสุริยาได้

2. วิเคราะห์คุณค่าของกาพย์เรื่องพระไชยสุริยาได้

3. อธิบายข้อคิดและคุณค่าจากเรื่องที่อ่านได้

4. พูดนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนอย่างเหมาะสมได้

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

1. ตรวจใบงานที่ 2  เรื่อง “อ่านพินิจ คิดเข้าใจ กาพย์พระไชยสุริยา (2)”

2. สังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม

3. การพูดนำเสนอ

8.2 เครื่องมือ

1. ใบงานที่ 1  เรื่อง “อ่านพินิจ คิดเข้าใจ กาพย์พระไชยสุริยา (1)”

2. แบบประเมินพฤติกรรมการตอบคำถาม

3. แบบประเมินการพูดนำเสนอ

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง บทฝึกอ่านกับเรื่องเล่า
ชั่วโมง บทฝึกอ่านกับเรื่องเล่า
เรื่อง วากยะฝึกฝน (2) 8 ส.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)