สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ เป็นการอ่านเพื่อค้นหาสาระสำคัญของเรื่อง ซึ่งผู้เขียนต้องสื่อสารโดยในย่อหน้าหนึ่ง ๆ จะมีใจความสำคัญเพียงใจความเดียว นอกจากนั้นเป็นพลความหรือส่วนประกอบ การอ่านเพื่อเพื่อจับใจความสำคัญเป็นทักษะการอ่านขั้นพื้นฐานก่อนที่จะพัฒนาไปสู่การอ่านในระดับอื่น ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

7.1 ตัวชี้วัด

ท 1.1 ม.1/2   จับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน

7.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกความหมายของการสรุปใจความสำคัญ

2. สรุปใจความสำคัญจากการอ่าน

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

1. นักเรียนทำใบงานที่ 1  เรื่อง การสรุปใจความสำคัญ

2. สังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม

8.2 เครื่องมือ

1. ใบงานที่ 1  เรื่อง การสรุปใจความสำคัญ

2. แบบประเมินพฤติกรรมการตอบคำถาม

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง บทฝึกอ่านกับเรื่องเล่า
ชั่วโมง บทฝึกอ่านกับเรื่องเล่า
เรื่อง ตรองใจความงดงามสื่อสาร (1) 20 ก.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)