สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การอ่านออกเสียงในบทร้อยกรองภาษาไทยให้มีความไพเราะนั้น ผู้เรียนจำเป็นต้องศึกษาลักษณะและวิธีการการอ่านให้เข้าใจเพื่อออกเสียง สูง ต่ำ หนัก เบา ยาว สั้น เอื้อนเสียง และเน้นสัมผัสได้ชัดเจน ไพเราะ เป็นจังหวะเหมาะกับอารมณ์ของคำประพันธ์นั้น ๆ โดยการอ่านออกเสียงในบทน้อยกรองนั้นสามารถอ่านได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งอ่านแบบทำนองเสนาะ หรือแบบทำนองกลอนสวด เป็นต้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

7.1 ตัวชี้วัด

ท 1.1 ม.1/1    การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้องเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน

7.2 จุดประสงค์การเรียนรู้             

1. บอกวิธีการอ่านออกเสียงกาพย์ฉบัง 16

2. อ่านออกเสียงกาพย์ฉบัง 16

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

1. อ่านออกเสียงกาพย์ฉบัง 16

2. สังเกตพฤติกรรมการทำกิจกรรม

8.2 เครื่องมือ

1. แบบประเมินการอ่านออกเสียงกาพย์ฉบัง 16

2. แบบประเมินการทำกิจกรรม

         

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง บทฝึกอ่านกับเรื่องเล่า
ชั่วโมง บทฝึกอ่านกับเรื่องเล่า
เรื่อง เสนาะเสียงร้อยกรอง (2) 17 ก.ค. 66 (มีใบความรู้ และบทอ่าน)