สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  รร (รอหัน) ในภาษาไทยเรียกว่า  รอหัน  รร ใช้แทนเสียงแตกต่างกันได้หลายแบบ นักเรียนต้องศึกษาเพื่อให้อ่านได้ถูกต้อง

  พยางค์แต่ละพยางค์ในภาษาไทยออกเสียงหนักหรือเบาไม่เท่ากันทุกพยางค์  การออกเสียงพยางค์หนักพยางค์เบาให้ถูกต้องจะช่วยให้ผู้พูดหรือผู้อ่านออกเสียงได้เป็นธรรมชาติ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

7.1 ตัวชี้วัด

ท 1.1 ม.1/1    การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้องเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน

7.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายคุณค่าของการอ่านออกเสียงพยางค์ที่มี รร (รอหัน) และพยางค์หนัก พยางค์เบาได้

2. อ่านออกเสียงพยางค์ที่มี รร (ร หัน) และพยางค์หนัก พยางค์เบาได้

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

1. ตรวจใบงานที่ 2  เรื่อง คำที่มี รร (รอหัน)

2. สังเกตพฤติกรรมการทำกิจกรรมกลุ่ม

3. การสังเกตพฤติกรรมการนำเสนอ

8.2 เครื่องมือ

1. ใบงานที่ 2  เรื่อง คำที่มี รร (รอหัน)

2. แบบสังเกตการทำกิจกรรมกลุ่ม

3.แบบประเมินการนำเสนอ

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง บทฝึกอ่านกับเรื่องเล่า
ชั่วโมง บทฝึกอ่านกับเรื่องเล่า
เรื่อง อ่านคำไพเราะ (2) 11 ก.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)