สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 กลอนนิราศ เป็นวิธีการบอกเล่าถึงเหตุการณ์ ความคิด ความรู้สึกระหว่างการเดินทางผ่านศิลปะการประพันธ์ประเภทร้อยกรอง เพื่อให้ผู้อ่านได้รับความเพลิดเพลิน ความซาบซึ้ง จนเกิดอารมณ์คล้อยตามความมุ่งหมายที่ผู้เขียนต้องการสื่อถึงผู้อ่าน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

7.1 ตัวชี้วัด

ท 4.1 ม.1/5 แต่งบทร้อยกรอง

7.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกฉันทลักษณ์ของกลอนนิราศได้

2. แต่งกลอนนิราศได้

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

1. ตรวจใบงานที่ 1 เรื่อง นักกวี 4.0

2. สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

3. การสังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม

8.2 เครื่องมือ

1. ใบงานที่ 1 เรื่อง นักกวี 4.0

2. แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

3. แบบประเมินพฤติกรรม

                  

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ระหว่างทางบันทึก
ชั่วโมง ระหว่างทางบันทึก
เรื่อง บันทึกไว้ระหว่างทาง 4 ก.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)