สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การท่องบทประพันธ์ที่นักเรียนประทับใจ จะทำให้นักเรียนซาบซึ้งในภูมิปัญญาด้านภาษา และยังช่วยให้เข้าใจเพื่อเรียนได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

7.1 ตัวชี้วัด

ท 1.1 ม.1/1  อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้องเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน

7.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกหลักการอ่านบทร้อยกรองได้

2. อ่านบทร้อยกรองแบบทำนองเสนาะได้

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

1. ตรวจใบงานที่ 1 เรื่อง กระดาษแผ่นน้อยเรียงร้อยบทกวี

2. การพูดนำเสนอ

3. การสังเกตพฤติกรรมการทำกิจกรรม

8.2 เครื่องมือ

1. ใบงานที่ 1 เรื่อง กระดาษแผ่นน้อยเรียงร้อยบทกวี

2. แบบประเมินการประเมินการพูด

3. แบบประเมินพฤติกรรม

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ระหว่างทางบันทึก
ชั่วโมง ระหว่างทางบันทึก
เรื่อง บทกวีประทับใจ 3 ก.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)