สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  คำนามเป็นคำที่มีความหมาย มีหน้าที่เป็นประธาน บทกรรม หน่วยเติมเต็ม หน่วยเสริมความหรือขยายคำนามอื่น คำสรรพนามเป็นคำที่ทำหน้าที่แทนคำนาม และคำกริยามีความหมายแสดงสภาพหรืออาการของคำนาม มีหน้าที่เป็นภาคแสดงของประโยค การศึกษาเรื่องคำนาม คำสรรพนาม และคำกริยาจะช่วยให้นักเรียนได้ศึกษาบทประพันธ์เรื่องนิราศภูเขาทองอย่างลึกซึ้ง มีความหมาย และมีคุณค่า

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

7.1 ตัวชี้วัด

ท 4.1 ม.1/3 วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค

7.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกความหมายของคำนาม คำสรรพนาม และคำกริยาได้

2. ระบุชนิดและหน้าที่ของคำที่ปรากฏในประโยคได้

3. เขียนแผนผังความคิดสรุปความหมายและหน้าที่ของคำชนิดต่าง ๆ ได้

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

1. ตรวจใบงานที่ 10 เรื่อง ตามล่าหาคำศัพท์

2. การสังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม

3. ตรวจแผนผังความคิดสรุปความรู้บนกระดาน

8.2 เครื่องมือ

1. ใบงานที่ 10 เรื่อง ตามล่าหาคำศัพท์

2. แบบประเมินพฤติกรรม

3. แผนผังความคิดสรุปความรู้

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ระหว่างทางบันทึก
ชั่วโมง ระหว่างทางบันทึก
เรื่อง สรรสร้างนิราศภูเขาทอง (10) 22 มิ.ย. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)