สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 วรรณคดี คือวรรณกรรม หรือข้อเขียนที่ทรงคุณค่า เพราะสะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาที่ลึกซึ้งของผู้เขียน ทั้งทางด้านเนื้อหา และวิธีการประพันธ์ การอ่านวรรณกรรมแต่ละเรื่อง จึงทำให้ผู้อ่านได้ซึมซาบสิ่งเหล่านี้ไปด้วย ซึ่งแบ่งได้เป็น คุณค่าด้านวรรณศิลป์ คุณค่าทางเนื้อหาคุณค่าด้านสังคม และคุณค่าจากการนำไปปรับใช้ชีวิตประจำวัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

7.1 ตัวชี้วัด

ท 5.1 ม.1/1    สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน

ท 5.1 ม.1/2   วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านพร้อมยกเหตุผลประกอบ

ท 5.1 ม.1/3    อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน

ท 5.1 ม.1/4    สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

7.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

1. สรุปเนื้อหาของนิราศภูเขาทองได้        

2. ถอดคำประพันธ์ประเภทร้อยกรองได้

3. วิเคราะห์คุณค่าทางวรรณคดีได้

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

1. ตรวจใบงานที่ 6 “แผนภาพความคิดสรุปเนื้อหาและคุณค่าของนิราศภูเขาทอง”

2. ประเมินการทำงานกลุ่ม

3. การสังเกตพฤติกรรม

8.2 เครื่องมือ

1. ใบงานที่ 6 “แผนภาพความคิดสรุปเนื้อหาและคุณค่าของนิราศภูเขาทอง”

2. แบบประเมินการทำงานกลุ่ม

3. แบบประเมินคุณลักษณะ

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ระหว่างทางบันทึก
ชั่วโมง ระหว่างทางบันทึก
เรื่อง สรรสร้างนิราศภูเขาทอง (6) 13 มิ.ย. 66 (มีใบงาน และบทอ่าน)