สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 คำสรรพนาม หมายถึง คำที่ทำหน้าที่แทนคำนามในการสื่อสาร เราจะใช้สรรพนามเพื่อไม่ต้องกล่าวถึงคำนามนั้นซ้ำ ๆ  ซึ่งปรากฏในบทประพันธ์นิราศภูเขาทองอย่างมีความหมายและมีคุณค่า

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

7.1 ตัวชี้วัด

ท 4.1 ม.1/2    วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค

7.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายความหมาย ชนิด และหน้าที่ของคำสรรพนามได้   

2. วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำสรรพนามได้

3. แสดงความคิดเห็นและสรุปความรู้เกี่ยวกับคำสรรพนามได้

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

1. ตรวจใบงานที่ 5 “นิทานคำสรรพนาม”

2. ประเมินการทำงานกลุ่ม

3. การสังเกตพฤติกรรม

8.2 เครื่องมือ

1. ใบงานที่ 5 นิทานคำสรรพนาม

2. แบบประเมินการทำงานกลุ่ม

3. แบบประเมินคุณลักษณะ

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ระหว่างทางบันทึก
ชั่วโมง ระหว่างทางบันทึก
เรื่อง สรรสร้างนิราศภูเขาทอง (5) 12 มิ.ย. 66 (มีใบงาน และบทอ่าน)