สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 นิราศภูเขาทองเป็นวรรณคดีประเภทนิราศเรื่องที่สั้นที่สุดของสุนทรภู่ เล่าเรื่องการเดินทางจากวัดราชบุรณะไปนมัสการพระเจดีย์ภูเขาทองที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความดีเด่นในด้านเนื้อหาและวรรณศิลป์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

7.1 ตัวชี้วัด

ท 5.1 ม.1/2    วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านพร้อมยกเหตุผลประกอบ

ท 5.1 ม.1/3    อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน

ท 5.1 ม.1/4    สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

7.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกข้อคิดหรือคุณค่าที่ได้จากนิราศภูเขาทอง     

2. บอกวิธีการแต่งหรือลักษณะการแต่งคำประพันธ์ได้

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

1. ตรวจใบงานที่ 3 เรื่อง “นิราศภูเขาทอง”

2. ประเมินการพูดอธิบาย

3. การสังเกตพฤติกรรม

8.2 เครื่องมือ

1. ใบงานที่ 3 เรื่อง “นิราศภูเขาทอง”

2. แบบประเมินการพูดอธิบาย

3. แบบประเมินคุณลักษณะ

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ระหว่างทางบันทึก
ชั่วโมง ระหว่างทางบันทึก
เรื่อง สรรสร้างนิราศภูเขาทอง (3) 6 มิ.ย. 66 (มีใบงาน และบทอ่าน)