สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การศึกษาศิลปะการประพันธ์และคุณค่าของนิราศภูเขาทองจะทำให้เกิดความซาบซึ้งในภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่คู่ควรแก่การเรียนรู้ อนุรักษ์ และสืบสานให้คงอยู่ต่อไป

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

7.1 ตัวชี้วัด

ท 1.1 ม.1/1 อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้องเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน

ท 5.1 ม.1/2 วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านพร้อมยกเหตุผลประกอบ

ท 5.1 ม.1/3 อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน

7.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

1. วิเคราะห์ประเภทของศิลปะการประพันธ์ได้

2. พูดอธิบายศิลปะการประพันธ์แต่ละประเภทได้

3. พูดอธิบายหลักการวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดีวรรณกรรมได้

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

1. ประเมินการพูดอธิบาย

2. ตรวจใบงานที่ 1 เรื่องเสนาะศิลป์        

8.2 เครื่องมือ

1. แบบประเมินการพูดอธิบาย

2. ใบงานที่ 1 เรื่องเสนาะศิลป์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ระหว่างทางบันทึก
ชั่วโมง ระหว่างทางบันทึก
เรื่อง ศิลป์ศาสตร์การประพันธ์ (1) 23 พ.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)