สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  กลอนนิราศเป็นกลอนที่มีลักษณะการแต่งที่แตกต่างจากกลอนสุภาพ การศึกษาลักษณะคำประพันธ์ของกลอนนิราศจะทำให้สามารถแต่งกลอนนิราศได้อย่างถูกต้องตามฉันทลักษณ์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

7.1 ตัวชี้วัด

ท 1.1 ม.1/2    จับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน

ท 3.1 ม.1/1    พูดสรุปใจความสำคัญของเรื่องที่ฟังและดู 

ท 5.1 ม.1/2     วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านพร้อมยกเหตุผลประกอบ

7.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายลักษณะคำประพันธ์กลอนนิราศได้

2. อธิบายขนบการแต่งกลอนนิราศได้

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

1. การตอบคำถาม

2. การสังเกตพฤติกรรม

8.2 เครื่องมือ

แบบประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน แผนภาพความคิด “ลักษณะคำประพันธ์และขนบการแต่งกลอนนิราศ”

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ระหว่างทางบันทึก
ชั่วโมง ระหว่างทางบันทึก
เรื่อง ร้อยเรียงนิราศ 22 พ.ค. 66 (มีใบความรู้ และใบกิจกรรม)