สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 ภาษาพูดเป็นภาษาที่แท้จริงของมนุษย์ ภาษาพูดประกอบด้วยเสียงสำคัญ ได้แก่ เสียงสระ และเสียงพยัญชนะ ทั้งนี้การพูดสื่อสารโดยการเปล่งเสียงเป็นพยางค์ คำ ประโยค หรือข้อความนั้น ย่อมประกอบด้วยเสียงสระและเสียงพยัญชนะ เพื่อใช้สื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจตรงกัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

7.1 ตัวชี้วัด

ท 4.1 ม.1/1 อธิบายลักษณะของเสียงในภาษาไทย

7.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายลักษณะของเสียงสระและเสียงพยัญชนะได้

2. เขียนจำแนกประเภทของเสียงสระและเสียงพยัญชนะได้

3. วิเคราะห์เสียงสระและเสียงพยัญชนะได้

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

1. ประเมินการพูดอธิบาย

2. ตรวจใบงานที่ 1 เรื่องแผนภาพความคิดระบบเสียงในภาษาไทย    

3. ตรวจใบงานที่ 2 เรื่องแบบสังเกตการออกเสียงสระ

8.2 เครื่องมือ

1. แบบประเมินการพูดอธิบาย

2. ใบงานที่ 1 เรื่องแผนภาพความคิดระบบเสียงในภาษาไทย

3. ใบงานที่ 2 เรื่องแบบสังเกตการออกเสียงสระ

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ระหว่างทางบันทึก
ชั่วโมง ระหว่างทางบันทึก
เรื่อง เสนาะเสียง (1) 16 พ.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)